ONYX BOOX

ONYX International: Công ty chỉ tập trung vào nghiện cứu và phát triển công nghệ mực điện tử

Lịch sử của BOOX

Khách hàng của BOOX: Những người yêu đọc sách, Giáo dục, Nhà xuất bản, Chính phủ & Kinh doanh

Giải thưởng của BOOX

Mỗi BOOX có một câu chuyện, mỗi câu chuyện chạm vào trái tim của bạn.

Thong ke